Mimarlıkta Teknik Resim » Teknik Resim Anasayfa » Akaryakıt İstasyonu Tasarımı » Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon » Asansörler » Atölye Binaları Tasarımı » Banka Binası Tasarımı » Bebek ve Çocuk Bakımevleri » Betonarme Temeller » Bina Pencereleri » Bina Tasarımında Zemin » Bina Temeli Nedir » Bisikletli Ulaşım » Boşluklu Kafes Yapılar » Büyük Kasap ve Depo » Cam Pasajlar » Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar » Çini Mürekkebi » Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri » Çizgi Kalınlıkları ve Türleri » Çizim Hazırlığı ve Çizim » Çizim Masaları » Çocuk Oyun Parkları » Detay Projeleri » Doktor Muayenehaneleri » Döşemeler » Dükkan Tasarımı » Eğri Cetvelleri » Endüstriyel Yapı Tasarımı » Ev İnşa Çeşitleri » Ev Konumu » Geçit Bağlantılı Binalar » Gençlik Kampları » Golf Sahaları » Hastane Tasarımı » Havaalanı Tasarımı » Hipodrom Tesisleri » Hotel/Motel Tasarımı » Huzurevi Tasarımı » İç Mekan Düzenleme Projesi » İdari Bina Tasarımı » İklime Göre Renk Tasarımı » İşlev Fonksiyon Şeması » Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar » Kavaliyer Perspektif » Kazık Temel Nedir » Kesin Proje » Kesit Nedir » Kütüphane Tasarımı » Kuyu Temeller » Lokanta Tasarımı » Mimari Çizim Yapmak » Mimari Proje Çizimi » Mimari Proje Ölçekleri » Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri » Mimari Tasarım Yöntemleri » Mimarlık Nedir » Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler » Mimarlıkta Eskiz Çizimleri » Mimarlıkta Ön Proje Çizimi » Müze Tasarımı » Okul Binası Tasarımı » Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları » Ölçü Cetvelleri » Ölçü ve İnsan » Palplanş Nedir » Paralel Çizgi Çizme Gereci » Paratonerler » Park Etme Yapıları » Plastik Materyaller » Proje Çoğaltma ve Dosyalama » Projelerin Boyutlandırılması » Şablon Cetvelleri » Sauna Nasıl Yapılır » Sığınaklar » Sinema Salonları » Spor Salonu » Stadyum Tasarımı » T Cetveli ve Paralel Cetvel » Tank Depoları » Teknik Çizim Kağıtları » Teknik Çizim Kurşun Kalemler » Teknik Çizime Yardımcı Gereçler » Teknik Resim Pergelleri » Teknik Resim Silgileri » Teknik Resimde Gönye » Temel Çukuru » Tenis Kortu Tasarımı » Teras Evler » Tesisat Tasarımı » Tiyatro Binası Tasarımı » Tolerans Ölçü Oranları » Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel » Uygulama Projesi » Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım » Yapı Tasarımı Soru Listesi » Yapı Temellerinin Uygulanması » Yat Limanı Tasarımı » Yer ve Temel Yapı » Yüzeysel Temeller

kesit nedir

KESİT NEDİR

Tasarlanan bir yapının dış görünüşleri, eşlenik dik izdüşüme göre çizilir. Görünüşe giren, bir yüzeyin arkasında kalan ve gösterilmesinde yarar görülen ayrıtlar noktalı çizgilerle anlatılmaktadır. Pek karmaşık olmayan konularda iç kısımlar, dış görünüşler üzerine noktalı çizgilerle çizilerek anlatılabilir. Oysa, bir yapının iç kısımları hakkında bütün bilgileri görünüşler üzerine noktalı çizgiler çizerek anlatmak imkansızdır. Bütün iç ayrıntıların çizilmesi halinde kavranması zorlaşır, hatta olanaksız hale gelir.

Bir yapının katları arasındaki yükseklikler, kapı ve pencere boşlukları, çatı ve temel hakkındaki bilgiler ile bunları oluşturan elemanların birleşim şekilleri, ancak kesitlerle anlatılabilir. Ayrıca noktalı ve kesikli çizgilerle anlatılan görünmeyen elemanlara boyut ve bilgi vermek yanlışlıklara neden olacağı için uygun değildir. Bu nedenle de kesikli çizgileri ortadan kaldıracak bir anlatım şeklinin kullanılması zorunludur.

Tasarlanan yapı, hayali düzlemlerle görünmesi istenen iç kısımların çizilebilmesi için yapının özelliğine göre çeşitli yerlerden kesilebilir. Bu düzlemlere kesit düzlemleri denir. Kesit düzlemleri genel olarak temel izdüşüm düzlemlerine dik veya paralel tutulur. Bir yapının yatay düzlemle kesiti kat planlarını belirler. Düşey kesit düzlemleri ise yapıyı temelden çatıya kadar keser. Mimarlıkta kesit denilince, genellikle düşey kesit düzlemi ile olan kesitler anlaşılır. Yatay kesit düzlemiyle elde edilen kesitlere plan denir. Düşey kesit düzlemiyle elde edilen kesitlere verilen adlara göre, A-A, B-B, I-I, II-II… kesitleri denebilir.

Kesit düzleminin izinin uçları, noktalı kesik kalın çizgi ile, objenin görünüşü içinde kalan kısımları ise noktalı kesik ince çizgi ile çizilir. Bakış doğrultusu kesit düzleminin izinin iki ucuna konan, bakış doğrultusuna yönlendirilmiş oklarla ya da çizgilerle belirtilir. Ayrıca okların yakınına yazılan harf ve Romen sayılarıyla kesitin adı gösterilir.

Kesit düzleminin kestiği dolu kısımlar, kesite girmeyen yani görünüşe giren kısımlardan daha kolay ayırt edilebilmesi için sürekli kalın çizgi ile çizilir ve kesit yüzeyi malzeme cinsini belirtmede kullanılan sembollere uygun taranır. Görünüşe giren kısımlar ve gösterilmesi istenen, bir yüzeyin arkasında kalan ayrıtlar teknik resim kurallarına göre çizilir.

Kesit görünüşler belli bir konuyu anlatabilmek için çizildiklerinden, gerçek büyüklükte olmayan boyutlarla çizilmeleri doğru değildir. Bu nedenle temel izdüşüm düzlemine paralel olmayan kesit düzlemiyle ardışık kesilen konuların kesitleri gerçek büyüklükte çıkması için temel izdüşüm düzlemine paralel olmayan kesit düzlemiyle elde edilen kesit, döndürülerek temel izdüşüm düzlemine paralel konuma getirilerek çizilir.

Kesit düzleminin arkasında kalan ayrıntıların gösterilmesi gerektiğinden orta kalınlıkta kesikli çizgi kullanılır.

Kat planlarını oluşturan yatay kesit düzlemlerinin döşemeden yaklaşık 120-150 cm yükseklikten geçtiği kabul edilir ve belli bir standarda bağlandığından görünüşler üzerinde kesit düzleminin izi gösterilmez.

KESİT ÇEŞİTLERİ

 Tam Kesit : Kesit düzlemi yapıyı tamamen keser. Kesit düzlemleri temel izdüşüm düzlemlerine paralel düzenlenir.

 Yarım Kesit : Bir yapının hem dış, hem iç kısımlarının aynı görünüşte belirtilmesi için çizilir. BU, tümüyle simetrik olan yapılar için ve yapının tam kesitinin gerekmediği durumlarda çizilir. Kesit ve görünüşün birleştiği yer simetri eksenidir, eksen çizgisi olarak çizilir.

 Kademeli Kesit : Kesin düzlemi, kırılma noktaları aynı iç veya dış mekanda kalmak koşuluyla birbirlerine paralel olarak düzenlenir.

 Aynı Doğrultuya Getirilmiş Kesit : Yapının karakteristik bölümlerinden geçmesi için kesit düzlemi, doğrultuları farklı ardışık düzlemler olarak düzenlenir. Ardışık kesit düzlemlerinden temel izdüşüm düzlemine paralel olmayan düzlemlerle elde edilen kesitler, izdüşümü gerçek büyüklükleriyle görülebilmesi için doğrultunun değiştiği kırılma çizgisi etrafında döndürülerek izdüşürüleceği temel izdüşüm düzlemine paralel konuma getirilir.

 Bölgesel Kesit : Tam ve yarım kesit – yarım görünüşün çizilmesi gerekli olmadığı durumlarda, genellikle doğrama, mobilya sistem detaylarında üretim detaylarını açıklamak için uygun olan yerler kesit olarak çizilir. Bölgesel kesitin sınırı serbest el çizgisi ile belirtilir. Koparılmış ve taşınmış bölgesek kesit olmak üzere ikiye ayrılır.

 Koparılmış Bölgesel Kesit : Kesitin görünüşü üzerinde gösterilir. Genellikle yapı bileşenini oluşturan katmanların anlatımında kullanılır. Kapının veya bir mobilyanın iç konstrüksiyonu ve üzerine uygulanan kaplama katmanlarının anlatımında ya da çatı konstrüksiyonu ve üzerine uygulanan kaplama katmanlarının anlatımında sıkça kullanılır. Katmanlar, sürekli ince serbest el çizgisiyle birbirinden ayrılır.

 Taşınmış Bölgesel Kesit : Kesitin görünüşü üzerinde bakış doğrultusuyla gösterilen noktasal kesitler, kesitin görünüşü dışında ölçeği büyütülerek detaylı bilgi vermek için çizilir.

 Görünüş Üzerine Yatırılmış Kesit : Kesitin görünüşü üzerinde bazı bölümlere ait bilgi vermek için görünüş üzerinde kısmi kesit yapılır. Kesitin geçtiği kabul edilen bölümdeki görünüşün çizgilerden yararlanılarak gösterilir. Kesit, görünüş çizgilerinden sürekli ince serbest el çizgisiyle koparılır.Etiketler : kesit nedir, kesit çeşitleri


Benzer Konular Mimarlıkta Teknik Resim Teknik Resim Anasayfa Akaryakıt İstasyonu Tasarımı Alçak ve Aşağı Gerilmiş Konstrüksiyon Asansörler Atölye Binaları Tasarımı Banka Binası Tasarımı Bebek ve Çocuk Bakımevleri Betonarme Temeller Bina Pencereleri Bina Tasarımında Zemin Bina Temeli Nedir Bisikletli Ulaşım Boşluklu Kafes Yapılar Büyük Kasap ve Depo Cam Pasajlar Çelik Halat Taşıyıcı Tertibatlar Çini Mürekkebi Çini Mürekkepli Teknik Çizim Kalemleri Çizgi Kalınlıkları ve Türleri Çizim Hazırlığı ve Çizim Çizim Masaları Çocuk Oyun Parkları Detay Projeleri Doktor Muayenehaneleri Döşemeler Dükkan Tasarımı Eğri Cetvelleri Endüstriyel Yapı Tasarımı Ev İnşa Çeşitleri Ev Konumu Geçit Bağlantılı Binalar Gençlik Kampları Golf Sahaları Hastane Tasarımı Havaalanı Tasarımı Hipodrom Tesisleri Hotel/Motel Tasarımı Huzurevi Tasarımı İç Mekan Düzenleme Projesi İdari Bina Tasarımı İklime Göre Renk Tasarımı İşlev Fonksiyon Şeması Katlı Yapı Tarzındaki Konutlar Kavaliyer Perspektif Kazık Temel Nedir Kesin Proje Kesit Nedir Kütüphane Tasarımı Kuyu Temeller Lokanta Tasarımı Mimari Çizim Yapmak Mimari Proje Çizimi Mimari Proje Ölçekleri Mimari Tasarım Sürecinin Alt Süreçleri Mimari Tasarım Yöntemleri Mimarlık Nedir Mimarlık Ofislerinin Verdiği Hizmetler Mimarlıkta Eskiz Çizimleri Mimarlıkta Ön Proje Çizimi Müze Tasarımı Okul Binası Tasarımı Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları Ölçü Cetvelleri Ölçü ve İnsan Palplanş Nedir Paralel Çizgi Çizme Gereci Paratonerler Park Etme Yapıları Plastik Materyaller Proje Çoğaltma ve Dosyalama Projelerin Boyutlandırılması Şablon Cetvelleri Sauna Nasıl Yapılır Sığınaklar Sinema Salonları Spor Salonu Stadyum Tasarımı T Cetveli ve Paralel Cetvel Tank Depoları Teknik Çizim Kağıtları Teknik Çizim Kurşun Kalemler Teknik Çizime Yardımcı Gereçler Teknik Resim Pergelleri Teknik Resim Silgileri Teknik Resimde Gönye Temel Çukuru Tenis Kortu Tasarımı Teras Evler Tesisat Tasarımı Tiyatro Binası Tasarımı Tolerans Ölçü Oranları Üç Kenarlı Redüksiyon Ölçekli Cetvel Uygulama Projesi Uygulamaya Yönelik Ayrıntıda Tasarım Yapı Tasarımı Soru Listesi Yapı Temellerinin Uygulanması Yat Limanı Tasarımı Yer ve Temel Yapı Yüzeysel TemellerYedigün Digital
E-Mail : info@yedigun.com
Reklam : reklam@yedigun.com
© Copyright 2015 Yedigün Digital Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım SDIT